Kukoistava kotihoito

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke

I&O -kärkihankkeen tavoitteena on kehittää ikäihmisille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Hankkeen toimeenpanon läpileikkaavina ajureina ovat iäkkäiden osallisuuden lisääminen, digitalisaation potentiaalin hyödyntäminen, tiedolla johtaminen sekä poikkihallinnollinen yhdessä tekeminen. Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeen lyhenne on I&O. Twitterissä hankkeen tunnus on #IKIOMAT. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvan kärkihankkeen hankesuunnitelman voi lukea tämän linkin kautta.

Lue lisää: http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito

I&O -kärkihanke rahoittaa alueellisia kokeiluja

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi yhteensä 14,2 miljoonan euron kärkihankerahoituksen kahdeksalle hankkeelle, joissa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Hallituksen kärkihankkeesta rahoitettavat hankkeet ovat isoja maakunnallisia kokonaisuuksia, jotka usea toimija toteuttaa yhdessä.

Yksi rahoitettavista hankkeista on ”Kukoistava kotihoito – Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus” -hanke. Hankkeelle on myönnetty 2,5€:n valtion osuus vuosille 2016-2018.

Keski-Suomen Kukoistava kotihoito -hanke

Kukoistava kotihoito -hankkeen toteutuksessa ovat mukana kaikki Keski-Suomen kunnalliset kotihoidon organisaatiot sekä Med Group Oy, Jämsän Terveys Oy, Lääkehoidon Turva, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Keski-Suomen muistiyhdistys ry. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,4m€; omarahoitusosuus koostuu pitkälti hakijoiden henkilöstön omasta työstä. Hanke saa 2,5m€ valtionosuutta.

Hankkeen päätavoitteena on varmistaa, että Keski-Suomen maakunnan kaikissa kunnissa on asiakaslähtöinen, vaikuttava ja kustannustehokas kotihoito, joka toimii 24/7.

Päätavoite on jaettu kahteen toisiaan tukevaan kokonaisuuteen:

 1. Kotona pärjäämistä tukevat palvelut ovat yhdenvertaiset, vaikuttavat, asiakaslähtöiset ja laadukkaat
 2. Toimiva kustannustehokas palvelutuotanto: resurssit kohdentuvat parhaalla mahdollisella tavalla ja prosessit ovat sujuvia

Hankkeessa asiakkaat, omaiset ja muut sidosryhmät osallistuvat arvokkaan kotihoidon (asiakasarvon) määrittelemiseen ja sen myötä kotihoidon sisällön kehittämiseen (palvelulupaus).

Henkilöstön osallistuu oman työn ja johtamisen kehittämiseen jatkuvan kehityksen menetelmiä hyödyntäen, tavoitteena työn imu (työhyvinvointi). Sellaista työtä, joka ei tuota arvoa asiakkaalle karsitaan ja asiakkaan pärjäämistä edesauttavat työtavat otetaan käyttöön.

Kukoistava kotihoito -hankkeen hankepäällikkönä toimii Eeva-Liisa Saarman. Lisäksi hankkeessa aloitti 2.1.2017 kolme kehittämiskoordinaattoria. He vastaavat seuraavista kehitysalueista

 1. Palvelutarjonta ja sen kohdentuminen (kehittämiskoordinaattori Anne-Mari Hakala)
 2. Kuntoutus ja ennaltaehkäisy (kehittämiskoordinaattori Eija Janhunen)
 3. Hoitoketjut ja akuuttitilanteet (kehittämiskoordinaattori Suvi Manninen)
 4. Tarvepohjainen toimintamalli (hankepäällikkö Eeva-Liisa Saarman)

Hankkeelle tullaan myöhemmin nimeämään ohjausryhmä ja projektiryhmä, joiden kokoonpanot julkaistaan näillä sivuilla. Myös hankepäällikön ja kehittämiskoordinaattorien yhteystiedot päivitetään sivuille.

I&O muutosagentti

Jokaiseen maakuntaan on valittu I&O kärkihankkeen tavoitteita edistämään muutosagentti. Muutosagentin tehtävänä on:

 1. Alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden rakentaminen ja juurruttaminen
 2. Muutoksen johtaminen
 3.  Innostaa ja motivoida kaikkia maakunnan toimijoita muutokseen
 4. Ohjata tietoon perustuvaa muutosta hallitsemalla alueellinen tietoperusta ja ymmärtämällä alueen historiallinen kehitys
 5. Tukea I&O kärkihankkeen kokeiluja (Keski-Suomessa Kukoistava kotihoito –hanke)

Muutosagentin työn tuloksena on kirjallinen ja alueen toimijoiden hyväksymä toimintasuunnitelma iäkkäiden elämisen ja palveluiden yhdistämisestä maakunnassa sisältäen toimintasuunnitelman toteutumisen seurannan (vrt. VanPal 980/2012, 5§).

Keski-Suomen muutosagenttina toimii Tuija Koivisto, tuija.koivisto(at)jkl.fi, p. 014 266 0570 tai 050 462 3950